Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa:

Jordi Vila Algás (NameToName)

CIF: 39426972G

C / Travessera de Gràcia, 138 Local 2

08012 - Barcelona

Objecte

NameToName ha estat dissenyada per donar a conèixer als Usuaris en general les activitats i serveis que ofereix l'empresa. S'entén Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la pàgina web de forma lliure i gratuïta.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els Drets de Propietat intel·lectual d'aquesta web són propietat de NameToName. A qui també correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts del web i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l'article 270 i següents del Codi Penal.

Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través de NameToName se subjectarà al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa d'aplicació. L'accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquesta "Política de Privadesa" per part dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que es demanen i tractin a través d'aquesta seu electrònica tenen com a única finalitat la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, així com els sol·licitats pels usuaris i anirà acompanyada del preceptiu deure d'informació definit en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels diferents formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractades en els termes descrits en les clàusules informatives que figuren al costat dels mateixos , tal com estableix l'esmentat article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa l'article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que es sol·liciten als usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es demanen, i s'indicarà, en el moment de la seva recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de l'obtenció dels mateixos o la negativa a subministrar-les. Així mateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds no tinguin aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privacitat. En tot cas, els usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d'això es derivessin. Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d'aquesta seu electrònica, l'usuari autoritza el tractament dels mateixos amb les finalitats indicades en cada cas. Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers de dades personals, degudament inscrits per l'Ajuntament de Huesca en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, segons la legislació o normativa vigent aplicable.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d'acord amb el que preveu l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Títol VIII de el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d'aquesta pàgina web no podent-se utilitzar, en cap cas, per a fins comercials. Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, en la forma legalment prevista, davant NameToName C / Travessera de Gràcia, 138 Local 2, 08012 Barcelona.

S'inclou a continuació l'enllaç amb la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.www.agpd.es (article 6.1 g) de el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics).

Responsabilitat

NameToName proporciona enllaços a altres continguts que són propietat de tercers. El seu únic objecte és proporcionar als Usuaris la possibilitat de complementar la informació a través d'aquests enllaços. NameToName no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços. Així mateix, NameToName tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a NameToName.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

Menú

Configuració

Crear un compte gratuït per a desar productes favorits.

Iniciar sessió

Crear un compte gratuït per a utilitzar llistes de desitjos.

Iniciar sessió